Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. informatyki

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Urząd Gminy w Lipnicy,

77-130 Lipnica, ul. Słomińskiego 19

 na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

„Podinspektor  do spraw informatyki"

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  1. wykształcenie wyższe - preferowane informatyczne lub pokrewne,
  2. nieposzlakowana opinia,
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  1. podstawowa znajomość języka angielskiego, niemieckiego 
  2. umiejętność pracy w zespole
  3. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
  4. znajomość sprzętu klasy PC
  5. znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego
  6. znajomość zagadnień dotyczących podpisu elektronicznego
  7. podstawowa umiejętność/znajomość programowanie w językach HTML, CSS
  8. znajomość obsługi programów graficznych (Corel Draw)
  9. umiejętność administracji bazami danych
  10. znajomość rynku dostawców usług, sprzętu i rozwiązań informatycznych
  11. znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, dostępu do informacji publicznej.
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  1. Oprogramowanie
   1. Systemy operacyjne:instalacja, konfiguracja, zarządzanie, obsługa, aktualizacja
    • Rodzina Microsoft Windows: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP - utrzymanie sieci komputerowej składającej się z wielu stacji roboczych z zainstalowanymi różnymi systemami operacyjnymi, umiejętność uruchomienia i konserwacji usług: serwer pocztowy, serwer WWW.
   2. Programy biurowe:instalacja, obsługa, konfiguracja, aktualizacja produktów
    • Pakiet Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
    • Pakiet OpenOffice.org
    • Poczta elektroniczna: Outlook, Mozilla Thunderbird
    • Przeglądarki internetowe: MS Internet Explorer, Mozilla Firefox
    • ochrona antywirusowa stacji roboczych
   3. Programy sieciowe:instalacja, aktualizacja, konserwacja, konfiguracja
    • LEGALIS serwer prawa i klient
    • E-urząd - system elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania kontami, podpis elektroniczny
   4. Programy jednostanowiskowe:instalacja, konfiguracja, aktualizacja, obsługa.
  2. Sprzęt
   1. Komputery PC:
    • usuwanie awarii komputerów, naprawa, diagnozowanie, zlecanie napraw specjalistycznym firmom, zakup nowych komputerów i serwerów
   2. Drukarki:
    • podłączanie drukarek lokalnych (USB, LPT) i zdalnych (TCP/IP, serwery wydruku) oraz ich konfigurowanie
    • kontrola udostępnień sieciowych
    • wymiana zużytych tonerów i pojemników z atramentem
    • usuwanie zacięć i innych drobnych awarii
   3. Sieć komputerowa:
    • zarządzanie siecią komputerową, znajomość protokołu TCP/IP i podstawowych usług sieciowych, rozbudowywanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej, przenoszenie stanowisk
    • obsługa przełączników sieciowych
    • umiejętność sprawnego zarabiania przewodów sieciowych
   4. Prowadzenie ewidencji sprzętu elektronicznego i oprogramowania komputerowego.
  3. Internet
   1. http://www.Lipnica.pl/ - tworzenie, niewielkie aktualizacje,
   2. bip.lipnica.pl - Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej poprzez panel administracyjny - aktualizacja treści
   3. Domeny - zarządzanie domenami  i przekierowaniem domen i poddomen  
 4. Zadania dodatkowe
   1. Sprawy telefonizacji Urzędu (awarie związane z podłączeniem aparatów, bieżąca analiza kosztów połączeń telefonicznych oraz składanie propozycji zmian w taryfach)
   2. Opisywanie faktur dot. stanowiska ds. informatyki (sprzęt, oprogramowanie, telekomunikacja - TPSA, NOM, Plus GSM)
   3. Pomoc użytkownikom w problemach związanych z użytkowaniem komputerów i oprogramowania
   4. Obsługa informatyczna wyborów samorządowych, do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta RP.
   5. Tworzenie dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych, zaproszeń etc.
  1. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem wniosków o środki finansowe ze źródeł „unijnych" i innych.
  2. Prowadzenie kontaktów z Biurem Regionalnym  Województwa Pomorskiego w Brukseli  i jego Biurem Miejscowym w Gdańsku w zakresie wymaganym prowadzoną współpracą oraz przepływem informacji
  3. Prowadzenie kontaktów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego
 5. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  5. oświadczenie o stanie zdrowia,
  6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane  dokumenty należy składać w:

Urzędzie Gminy w Lipnica, 77-130 Lipnica, ul. Słomińskiego 19 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektor  do spraw informatyki"

w terminie do dnia 26 stycznia 2007 roku.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (madkom.pl/bip.Lipnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

                                                                                                                                                Wójt Gminy Lipnica

Lipnica, dnia 10 stycznia 2007 roku                                                                                                    Rafał Narloch

2007-01-09 18:22:00
Informacja o naborze na jedno stanowisko 1/2 etatu zastępcy gółwnego księgowego oraz 1/2 etatu kontrolera finansowego

Informacja o wyniku naboru na jedno stanowisko "1/2 etatu zastępca głównego księgowego oraz 1/2 etatu kontroler finansowy

Informacja o wynikach naboru na jedno stanowisko

 

                „1/2 etatu zastępca głównego księgowego oraz 1/2 etatu kontroler finansowy"                                                                                                                                                                     dokonanego przez URZĄD GMINY W Lipnicy,

77-130 LIPNICA, UL. SŁOMIŃSKIEGO 19  

W wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana do zatrudnienia Pan  MICHAŁ ŚWIONTEK - BRZEziNISKI, zam. w Bytowie

Uzasadnienie:

W procedurze naboru brał udział 1 kandydad spełniający  kryteria formalne. 

  Lipnica, dnia 8 stycznia 2007 r.

2007-01-30 15:14:00
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. informatyki

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. informatyki
2007-02-06 10:15:00
Konkurs na obsługę gastronomiczną festynu z okazji obchodów 216-tej rocznicy Konstytucji 3-go Maja

Konkurs na obsługę gastronomiczną festynu z okazji obchodów 216-tej rocznicy Konstytucji 3-go Maja
2007-04-10 15:00:00
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Skarbnika Gminy z 4 czerwca 2007 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Skarbnika Gminy z 4 czerwca 2007 r.
2007-06-04 14:43:00
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa z 4 czerwca 2007 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa z 4 czerwca 2007 r.
2007-06-04 14:48:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu
2007-06-14 15:05:00
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty d/s finansowo-ekonomicznych w Gminnym Zespole Oświaty

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty d/s finansowo-ekonomicznych w Gminnym Zespole Oświaty
2007-07-18 15:09:00
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa z 25 lipca 2007 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa z 25 lipca 2007 r.
2007-07-25 11:47:00
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z 13 sierpnia 2007 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z 13 sierpnia 2007 r.
2007-08-13 15:54:00