Informacja o wyborze ławników 

 


 

Wybór ławników

Wybory ławników do sądów powszechnych – kadencja 2012 – 2015

Rada Gminy w Lipnicy uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) z dniem 30 czerwca 2011 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Z dniem 14 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 109, poz. 627), która wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących wyborów ławników. Ponadto na podstawie tejże ustawy Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określi sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz określi nowy wzór karty zgłoszenia.

Z chwilą wejścia w życie w/w rozporządzenia wzór karty zgłoszenia niezwłocznie zostanie udostępniony.


Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Lipnica

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed zgłoszeniem).
Koszty opłaty za wydane informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie i wystawione zaświadczenie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył 30 lat,

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co
najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być :

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. duchowni;

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku ustaliło, że z Gminy Lipnica wybrany winien być 1 ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie.
Zgłaszanie kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy w Lipnicy w pok. Nr 12 – w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 59 8217080 lub 59 8217089.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można będzie pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnicy (sekretariat) oraz będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po opublikowaniu Rozporządzenia wykonawczego w przedmiotowym zakresie.

 

Pliki do pobrania:

1.   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. - o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (35.2 KB)
2.   Zapytanie do KRK o udziale informacji o osobie  (41.5 KB)
3.   Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika  (77 KB)

Ważne ! Nowy wzór karty zgłoszenia

W dniu 10 czerwca 2011 r. zostało opublikowane w Dz.U. Nr 121, poz. 693 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
 
Pliki do pobrania
1.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłasaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (35.3 KB)

2.  Karta Zgłoszenia  (59 KB)

 


Liczba odwiedzin : 735
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2011-06-09 08:02:29
Czas publikacji: 2011-06-09 08:02:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak