Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola dotycząca "Budowy i przebudowy obiektów sportowych oraz infrastruktury turystycznej w miejscowości Lipnica"

2016-06-30 12:44:54
Kontrola w trybie zwykłym z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

2016-06-30 12:44:21
Kontrola w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w ramach wykonywania bieżącego nadzoru sanitarnego

2016-06-30 12:43:47
Kontrola dotycząca audytu operacji na podstawie art.3a ust.5 pkt.2 oraz art.13 ust.6 ustawy o kontroli skarbowej projektu nr RPPM.08.02.00-00-014/14 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Glisno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim - V etap, gmina Lipnica"

2016-06-30 12:42:59
Kontrola dotycząca inwestycji UM11-6930-UM1130474/13 pn.: "Budowa placu zabaw wraz z oświetleniem za pomocą lamp solarowych parkowych w miejscowości Prądzona" oraz inwestycja UM11-6930-UM1130558/14 pn.: "Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Prądzona"

2016-06-30 12:41:53
Kontrola archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy

2016-06-30 12:41:11
Kontrola dotycząca inwestycji UM11-6930-UM1130557/14 pn.: "Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Zapceń" oraz inwestycja UM11-6930-UM1130559/14 pn.: "Budowa oświetelnia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Wiejskim w m. Łąkim"

2016-06-30 12:40:15
Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr UDA.RPPM.08.02.00-00-014/14 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Glisno Wielkie oraz na d Jeziorem Borzyszkowskim - V etap, gmina Lipnica"

2016-06-30 12:39:30
Kontrola dotycząca realizacji inwestycji UM11-6922-UM1100540/14 pn.: "Budowa chodnika z miejscowości Lipnica do jez. Kiedrowickiego w m. Kiedrowice" oraz inwestycja UM11-6921-UM1100307/14 pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Lipnica w m. Łącki Młyn, Łąkie, Rokitniki"

2016-06-30 12:38:57
Kontrola dotycząca realizacji postanowień umowy nr 2/PWR-W-M/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku zawartej w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" obszar D

2016-06-30 12:37:52