Wybory ławników do sądów powszechnych – kadencja 2016 – 2019  

 

 

Wybory ławników do sądów powszechnych – kadencja 2016 – 2019

Rada Gminy w Lipnicy uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 133,z późn.  zm. ) z dniem 30 czerwca 2015 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

 

Zgodnie z  w/w  ustawą, kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Lipnica.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące  przed zgłoszeniem). 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłaty za wydane informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie i wystawione zaświadczenie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i     obywatelskich, 

2. jest nieskazitelnego charakteru, 

3. ukończył 30 lat, 

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu     kandydowania co najmniej od roku, 

5. nie przekroczył 70 lat, 

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Ławnikiem nie mogą być :

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w   prokuraturze, 

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać     skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy; 

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy; 

6. duchowni; 

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 

8. funkcjonariusze Służby Więziennej; 

9. radni gminy, powiatu i województwa. 

Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku ustaliło, że z Gminy Lipnica wybrany winien   być  1   ławnik   do    orzekania w    Sądzie Rejonowym   w Bytowie. Zgłaszanie kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy w Lipnicy w pok. Nr 19 – w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 59 8217080 lub 59 8217089.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można będzie pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnicy (pokój nr 19) oraz będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłasaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

2. Karta Zgłoszenia

3. Zapytanie do KRK o udziale informacji o osobie

4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

 


Liczba odwiedzin : 832
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2015-06-08 14:45:02
Czas publikacji: 2015-06-08 14:55:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak