Akty Prawa Miejscowego - 2010 

 


 

Uchwały opublikowane w 2010 roku

Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr XLII/282/10 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 11 października 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lipnica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała nr XL/268/10 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Lipnica.

Uchwała nr XXXIX/261/10 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Lipnica przedszkolach

Uchwała nr XXXVII/251/10 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 19 stycznia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnica na 2010 rok

 


Liczba odwiedzin : 826
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2013-02-13 14:21:42
Czas publikacji: 2013-02-13 14:21:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak