Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

2019-02-15 14:33:26
Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2019 roku

2019-02-12 12:24:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy linii kablowej 15kV i słupa linii napowietrznej 15kV na terenie działki nr 1031/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Borowy Młyn gmina Lipnica

2019-02-07 14:29:07
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 419/2 obręb Lipnica

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2019-02-06 07:39:22
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego

Sejmik Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż: autostrady A1, odcinków dróg linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

2019-02-04 21:30:06
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci na 2019 rok

2019-01-30 15:02:36
Informacja o uzgodnieniu projektu

w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Lipnica obręb Lipnica gmina Lipnica

2019-01-28 12:49:05
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

dotyczy budowy pomostu rekreacyjnego na jeziorem Kielskim na terenie działki nr 267 obręb Luboń gmina Lipnica, w pobliżu miejscowości Prądzonka, gmina Studzienice

2019-01-21 12:12:29
Plan kontroli podatkowej na 2019 rok

2019-01-16 13:01:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2019-01-15 12:47:51