Akty Prawa Miejscowego - 2014 

 


 

Uchwały opublikowane w 2014 rok

Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz przyznania miesięcznych diet dla sołtysów

Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeżno Szlacheckie

Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Lipnicy w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XLVII/316/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Lipnica

Uchwała nr XLVII/315/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów podatku rolnego

Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 24 października 2014r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 24 października 2014r.

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 24 października 2014r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLVI/300/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 24 października 2014r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XLVI/299/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 24 października 2014r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XLIV/297/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 lipca 2014r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Lipnica

Uchwała nr XLIV/294/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lipnica

Uchwała nr XLIV/293/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 lipca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XLIII/287/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lipnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica za rok 2013

Uchwała nr XLII/282/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 9 maja 2014r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica

Uchwała nr XLI/271/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXXIX/262/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020

Uchwała nr XXXIX/261/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Uchwała nr XXXIX/260/2014 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 


Liczba odwiedzin : 863
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2014-03-24 12:18:40
Czas publikacji: 2014-03-24 12:18:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak