Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

  

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Lipnica

ul. Słominskiego  19

77-130 Lipnica

Pok. Nr 9, tel. 59/ 82 17 095
w godz. od 08.00 do 16.00 w poniedziałek
w godz. od 07.00 do 15.00 od wtorku do piątku

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

  • osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).
  • wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)
  • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usługadministracji publicznej www.epuap.pl
    System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Opłata skarbowa: bez opłaty

Opłaty administracyjne: bez opłaty

 

Termin i sposób załatwiania: niezwłocznie

Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamości wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.Następnie obowiązany jest przekształcić wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesłać do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Przekształcony wniosek na formę elektroniczną opatruje się podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Brak
Organ gminy nie wydaje tu żadnej decyzji ani postanowienia z możliwością odwołania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.

 

Formularze do pobrania:

1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami: (97.3 KB)

2. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1: (95 KB)

 


Liczba odwiedzin : 815
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Zdzisława Richter
Czas wytworzenia: 2011-12-20 14:24:38
Czas publikacji: 2011-12-20 14:24:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak