Kontrole 2011 

 


 

1. Kontrola przeprowadzona w dniach 15.04.2011r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiotem kontroli był całokształt realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych za okres od 01.01.2011r do 08.04.2011r. ze szczególnym uwzględnieniem :

- dotychczasowej praktyki wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

- przepracowywania informacji osobowo – adresowych – aktualizacja LBD,

- procedury przyjmowania i wydawania dokumentów tożsamości,

- zasad meldowania cudzoziemców,

- prowadzenia LBD.

 

2. Kontrola przeprowadzona w dniu 28.04.2011r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Przedmiotem kontroli była działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Lipnicy w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 28.04.2011r. w zakresie prowadzenia ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz wydawania decyzji administracyjnych.

 

3. Kontrola przeprowadzona w dniach 14 – 15.06.2011r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedmiotem kontroli była realizacja „ Programu kompleksowej redukcji ścieków na terenie gminy Lipnica – budowa kanalizacji sanitarnej Lipnica – Kiedrowice – Osusznica – II etap”. Zakres kontroli :

- kontrola rzeczowego stanu zaawansowania projektu oraz jego zgodności z warunkami

   umowy o dofinansowanie,

- sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno prawnych związanych z realizacją

   projektu,

- kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych 

   oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją projektu,

- ustalenie w zakresie organizacji i trybu udzielania zamówień w ramach projektu,

- kontrola działań informacyjnych i promocyjnych związanych z projektem,

- kontrola sposobu przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu.

 

4. Kontrola przeprowadzona w dniach 06-08.07.2011 i 11-12.07.2011r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Słupsku. Zakres kontroli obejmował :

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

5. Kontrola przeprowadzona w dniach 19 – 20.12.2011r.  przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiotem kontroli była weryfikacja zgodności realizacji projektu „Dajmy im szansę” z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności :

- prawidłowość rozliczeń finansowych,

- kwalifikowalność  wydatków dotyczących personelu projektu,

- sposób rekrutacji uczestników projektu,

- sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,

- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,

- poprawność udzielania zamówień publicznych,

- poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,

- poprawności udzielenia pomocy publicznej,

- prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,

- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

 

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy.

 


Liczba odwiedzin : 801
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Łącki
Czas wytworzenia: 2011-10-25 13:26:57
Czas publikacji: 2011-10-25 13:26:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak