Kontrole 2012 

 

 

1. Kontrola przeprowadzona w dniu 14.02.2012r.  przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Przedmiotem kontroli była prawidłowość stosowania procedury udzielania zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień na dowóz uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Lipnica w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011.

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy.

2. Kontrola przeprowadzona w dniach 14 - 15.05.2012r.  przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizowania projektu „Dajmy im szansę”. Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

 1. prawidłowość rozliczeń finansowych,
 2. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
 3. sposób rekrutacji uczestników projektu,
 4. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
 5. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
 6. poprawność udzielania zamówień publicznych,
 7. poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp.,
 8. poprawność udzielenia pomocy publicznej / pomocy de minimis,
 9. prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
 10. zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
 11. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

 
3.
Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Lipnicy, przeprowadzona w dniu 28.08.2012 roku przez Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Słupsku.

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy.


4.
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 17.09.2012 r. do 11.01.2013 roku.

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy.

5. Kontrola realizacji projektu pn.: "Zagospodarowanie centrum wsi Brzeźno Szlacheckie poprzez remont istniejącego placu parkingpowego, rozbudowę placu zabaw, remont wiaty przystankowej oraz budowę i uzupełnienie obiektów małej architektury". Kontrolę przeprowadzono w dniach 29-30 październik 2012 r.

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy.

6. Kontrola weryfikacji informacji zawartej we wniosku beneficjenta o płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie, pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Wiejskim w m. Łąkie. Kontroę przeprowadzono w dniach 17-18.12.2012 r 

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy.

 


Liczba odwiedzin : 830
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Łącki
Czas wytworzenia: 2012-05-16 14:16:26
Czas publikacji: 2016-07-04 15:03:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak