Statut Gminy Lipnica 

 
 

Uchwała Nr XXXVI/281/2018
Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica

Na podstawie art. 3 ust. 1, art.5 ust.3, art. 11 b ust.3 , art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18 a ust.5, art. 18 b ust. 3, art. 22, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994; zm: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Rada Gminy u c h w a l a:

Statut Gminy Lipnica

Dział I. Postanowienia ogólne

§ 1. 

Statut określa:

1) ustrój Gminy Lipnica;

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych;

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, Wójta Gminy i komisji Rady Gminy;

4) zasady działania klubów radnych Rady Gminy;

5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Gminy, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Lipnica;

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lipnica;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Lipnicy;

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lipnica;

6) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy w Lipnicy;

7) Radnym  – należy przez to rozumieć Radnego Rady Gminy w Lipnicy;

8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lipnica;

9) Komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy w Lipnicy;

10) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Lipnicy;

11) Komisji skarg , wniosków i petycji – należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Lipnicy;

12) BIP-ie  - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipnica.

Rozdział 1. Ustrój Gminy

§ 3. 

1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy Ustawy, stanowią gminną wspólnotę samorządową.

§ 4. 

1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 310 km² i jest położona w powiecie bytowskim, województwie pomorskim.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:125 000 stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. W skład Gminy wchodzi 15 sołectw:

1) Borowy Młyn,

2) Borzyszkowy,

3) Brzeźno Szlacheckie,

4) Brzozowo,

5) Gliśno Wielkie,

6) Kiedrowice,

7) Lipnica,

8) Luboń,

9) Łąkie,

10) Mielno,

11) Ostrowite,

12) Osusznica,

13) Prądzona,

14) Wojsk,

15) Zapceń.

§ 5. 

1. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Lipnica.

2. Gmina posiada herb, flagę i baner ustanowione przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/234/2013 z dnia 6 września 2013 r.

3. Herb, flaga i baner są znakami prawnie chronionymi.

4. Zasady i okoliczności ich używania określone są w załączniku do uchwały.

§ 6. 

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Rozdział 2. Jednostki pomocnicze Gminy

§ 7. 

1. W Gminie można tworzyć sołectwa oraz inne jednostki pomocnicze.

2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia i podziału jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy, lecz nie mniej niż 10% obszaru, który ta jednostka obejmuje, albo organy Gminy,

2) utworzenie, połączenie lub podział jednostki pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3) projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej przygotowuje Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 8. 

Rada może odrębną uchwałą przekazać w zarządzanie jednostce pomocniczej część mienia należącego do Gminy.

§ 9. 

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Organy jednostek pomocniczych składają propozycje i sygnalizują potrzeby zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu Gminy. Przysługuje im prawo składania wniosków w innych sprawach.

3. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada  informację w tym zakresie Wójtowi.

4. Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statuty i podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w tych statutach.

5. Organy sołectw bądź innych jednostek pomocniczych mogą opiniować wnioski  zainteresowanych w sprawach dotyczących swoich jednostek pomocniczych.

Rozdział 3. Gospodarka finansowa Gminy i mienie komunalne

§ 10. 

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.

2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Mieszkańcy Gminy mają prawo zapoznać się w szczególności z założeniami projektu budżetu gminnego, kierunkami polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych.

§ 11. 

1. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. Prawa te stanowią mienie komunalne.

2. Mienie komunalne podlega ochronie, a jego wykorzystanie następuje zgodnie z przeznaczeniem.

3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

Dział II. Rada Gminy

Rozdział 1. Organizacja wewnętrzna Rady Gminy

§ 12. 

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada.

§ 13. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 14. 

1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał na sesjach wszystkie sprawy należące do jej właściwości i kompetencji określone w Ustawie oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw, z wyjątkiem samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady i Wójta przed upływem kadencji, które rozstrzyga referendum gminne.

2. Oprócz uchwał Rada może wydawać:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje - zawierające zobowiązanie do określonego postępowania,

3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) apele – zawierające formalne, niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania,

5) opinie - zawierające ocenę, pogląd na sprawę wyrażającą opinię w danej sprawie,

6) protesty – zawierające sprzeciw.

§ 15. 

1. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) Przewodniczący,

2) Wiceprzewodniczący,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisja skarg, wniosków i petycji,

5) inne Komisje stałe,

6) doraźne komisje powołane do określonych zadań.

2. Komisje, powołuje Rada odrębnymi uchwałami, określając ich skład i zakres działania.

3. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

§ 16. 

1. Pierwszą sesję  nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy.

2. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady pierwszą sesję prowadzi  najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada na pierwszej sesji.

4. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

§ 17. 

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) zwoływanie sesji Rady,

2) przewodniczenie obradom,

3) dbanie o właściwy i sprawny przebieg sesji,

4) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzenia Rady,

5) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,

6) podpisywanie uchwał Rady,

7) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych mandatu.

2. Przewodniczący Rady w związku z realizacją swoich obowiązków uprawniony jest do wydawania poleceń służbowych pracownikom Urzędu wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady, komisji i radnych.

3. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady  jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

4. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokonuje wyboru na wolne stanowisko.

Rozdział 2. Tryb pracy Rady

§ 18. 

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sesję przygotowuje Przewodniczący, ustalając miejsce, dzień i godzinę otwarcia sesji z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku przez:

1) co najmniej 4 radnych,

2) Wójta.

4. Przed każdą z sesji Przewodniczący ustala listę osób zaproszonych na sesję i przedstawia ją Wójtowi, w przypadku pracowników  Urzędu, wymaga to uzgodnienia z Wójtem.

5. W sesjach Rady uczestniczą  Wójt oraz Skarbnik Gminy.

6. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .

7. W celu złożenia przez Wójta ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję Rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników  wyborów  wójtów na obszarze kraju.

§ 19. 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych i sołtysów najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w formie pisemnej lub elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odczytu.

2. Zawiadomienie o sesji, w porządku której przewidziano uchwalenie budżetu lub rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przesyła się najpóźniej na 14 dni przed sesją.

3. Do zawiadomienia o sesji dla radnych dołącza się porządek obrad, projekty uchwał i inne niezbędne materiały w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odczytu.

4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 Rada może zdecydować o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, bezpośrednio po otwarciu sesji.

§ 20. 

Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy w Urzędzie i na BIP-ie.

§ 21. 

Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 22. 

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź pisemny wniosek co najmniej 4 radnych, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania  dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

Rozdział 3. Radni

§ 23. 

1. Radni powinni utrzymywać stałe więzi z wyborcami,  w tym poprzez uczestnictwo w zebraniach wiejskich i innych spotkaniach z mieszkańcami.

2. Radni winni czynnie uczestniczyć w sesjach Rady, pracy organów i komisji, do których zostali wybrani.

3. Radny ma obowiązek być członkiem przynajmniej jednej komisji stałej.

4. Radny ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu   działania Rady. W tym przypadku do udzielenia odpowiedzi zobowiązani są:

1) Przewodniczący,

2) Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.

5. Radnego obowiązuje zachowanie tajemnicy ustawowo chronionej,  w tym służbowej.

§ 24. 

1. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny jest obowiązany poinformować o swojej nieobecności przed sesją lub posiedzeniem komisji stałej Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

3. W przypadku nieobecności na sesji lub posiedzeniu komisji radnemu może być potrącana część przysługującej mu diety. Wysokość diety i zasady potrącania za nieobecność określa Rada w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział 4. Kluby radnych

§ 25. 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych.

3. Kluby radnych działają w ramach Rady, na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

4. O powstaniu klubu jego członkowie niezwłocznie zawiadamiają Przewodniczącego Rady, który prowadzi rejestr klubów. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, liczbę członków wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz określeniem poszczególnych funkcji.

§ 26. 

Stanowiska klubu radnych oraz wnioski mogą być przedstawiane na sesji Rady przez jego przedstawiciela.

§ 27. 

1. O wygaśnięciu mandatu radnego na skutek śmierci, prawomocnego wyroku sądu, zmiany miejsca zamieszkania i wykreślenia z rejestru wyborców  Wójt lub upoważniony pracownik Urzędu Gminy zawiadamia Radę w formie pisemnej załączając stosowny dokument.

2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu następuje w formie uchwały Rady.

3. Zrzeczenie się mandatu przez radnego następuje w formie złożenia oświadczenia pisemnego do Przewodniczącego Rady bądź na sesji Rady zgłoszonego do protokołu. Wygaśnięcie wywiera skutek  z dniem złożenia oświadczenia.

Rozdział 5. Przebieg sesji

§ 28. 

1. Rada podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu (quorum).

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący może przerwać obrady i wyznaczyć nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokole.

§ 29. 

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub, gdy zachodzi taka potrzeba, Wiceprzewodniczący Rady.

§ 30. 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły „otwieram sesję Rady Gminy w Lipnicy”.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio do przepisów § 28 ust.2.

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 31. 

1. Na początku każdej sesji przewodniczący, po stwierdzeniu prawomocności obrad, poddaje pod głosowanie  protokół z ostatniej sesji.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, Wójt lub jego Zastępca.

3. Porządek obrad winien przewidywać w szczególności:

1) sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie między sesjami i informację Wójta o podpisanych umowach w tym okresie,

2) przeprowadzenie głosowania nad uchwałami,

3) składanie wniosków,

4) sprawy bieżące.

§ 32. 

1. W sprawach dotyczących gminy Radny ma prawo zgłaszać interpelacje, zapytania i wnioski.

2. Interpelacje i zapytania składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady za pośrednictwem biura Rady. Przewodniczący przekazuje je niezwłocznie do Wójta.

3. Interpelacje dotyczą spraw gminy o zasadniczym charakterze. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

4. Odpowiedź na interpelacje  udzielana  jest  przez Wójta  lub  osobę  przez niego wyznaczoną na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Zapytania składa się na piśmie w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

6. Odpowiedź na zapytania  udzielana jest przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. Wnioski składa się ustnie na sesji bądź pisemnie w okresie międzysesyjnym w sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

8. We wniosku składanym na piśmie podaje się autora i adresata wniosku oraz jego treść.

9. Wnioski podlegają głosowaniu, a po przyjęciu ich przez Radę podlegają wykonaniu przez Wójta.

§ 33. 

1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Może udzielić głosu poza kolejnością, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.

3. Poza kolejnością – przewodniczący może udzielić głosu również w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego w szczególności:

1) stwierdzenia quorum,

2) ograniczenia czasu wystąpień,

3) zamknięcia liczby mówców,

4) przerwania lub zamknięcia sesji,

5) odesłania projektu uchwały do Komisji bądź na następne obrady,

6) zmiany sposobu przeprowadzenia głosowania.

4. Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się niezwłocznie po ich zgłoszeniu, zwykłą większością głosów.

5. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

6. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

7. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością Wójtowi albo Zastępcy Wójta.

8. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 34. 

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wypowiedzi, a także nad sposobem zachowania się mówców,  przywołując  w uzasadnionych przypadkach mówcę „do porządku”. Jeżeli wystąpienie narusza powagę sesji, może odebrać tej osobie   głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad tym osobom, które swoim zachowaniem bądź wystąpieniem zakłócają porządek lub powagę obrad.

§ 35. 

Rada może ustalić dopuszczalny czas wystąpień w danym punkcie porządku obrad.

§ 36. 

1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszelkie sprawy należące do jej kompetencji określone w Ustawie oraz innych ustawach – w głosowaniu jawnym lub tajnym. Rada może postanowić, że głosowanie jawne zostanie przeprowadzone imiennie.

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki głosując „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosowania” oraz przez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku z wykorzystaniem elektronicznego urządzenia, które oblicza wyniki głosowania.

3. W razie braku możliwości przeprowadzenia głosowania zgodnie z ust.2  z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie jawne imienne.

4. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez zapytanie każdego Radnego z osobna czy jest „za” – „przeciw” – „wstrzymuje się od głosowania”. Każdorazowo taki fakt odnotowuje się w protokole z imieniem i nazwiskiem radnego.

5. Wyniki głosowania jawnego podaje do protokołu Przewodniczący.

6. Głosowanie tajne stosuje się, jeżeli przepisy Ustawy tak stanowią.

7. Głosowanie tajne przeprowadza się  na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady. Karta do głosowania winna zawierać zwięźle sformułowane pytanie oraz możliwość  udzielenia odpowiedzi - „tak”, „nie” lub wstrzymuję się” .

8. Głosowanie tajne przeprowadza  co najmniej 3 osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana z grona radnych. Komisja Skrutacyjna  wybiera przewodniczącego komisji.

9. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna  objaśnia sposób głosowania.  Komisja Skrutacyjna wydaje karty do głosowania wyczytując kolejno z listy obecności  nazwiska radnych. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

10. Karty i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.

11. W trakcie rozpatrywania uchwał – w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady może udzielić głosu inicjatorowi projektu uchwały, Wójtowi oraz przewodniczącym poszczególnych komisji.

§ 37. 

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na którą oddano największą liczbę głosów.

§ 38. 

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, przyjęcie uchwały, wniosku lub kandydatury, które uzyskały co najmniej o jeden głos więcej  od  sumy  pozostałych    ważnie oddanych  głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, przyjęcie uchwały, wniosku lub kandydatury, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za uchwałą, wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział 6. Uchwały Rady

§ 39. 

Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1) Wójt,

2) klub radnych,

3) grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego licząca co najmniej 200 osób, w ramach obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej,

4) poszczególne komisje,

5) co najmniej 4 radnych.

§ 40. 

1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł (przedmiot) uchwały,

2) podstawę prawną,

3) merytoryczną treść będącą przedmiotem uchwały,

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały,

6) uzasadnienie z podpisem przygotowującego projekt.

2. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały i w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

§ 41. 

1. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady.

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał prowadzonym przez Biuro Rady.

3. Wójt niezwłocznie zapoznaje się z treścią uchwał i rozstrzygnięciami podjętymi na sesji oraz zapoznaje z nimi osoby, na które nałożone zostały określone zadania.

§ 42. 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „zamykam sesję Rady Gminy  w Lipnicy”.

2. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji Rada związana jest uchwałami podjętymi na tej sesji.

§ 43. 

Obsługę sesji sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu.

Rozdział 7. Protokół

§ 44. 

1. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności:

1) numer, datę, miejsce, godziny odbycia sesji, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności obrad,

3) porządek obrad,

4) przebieg podejmowania uchwał, głosowania,

5) istotne zapisy głosów dyskusji,

6) treści składanych wniosków,

7) odnotowanie  istotnych zdarzeń, które miały miejsce podczas  sesji,

8) imiona i nazwiska radnych opuszczających obrady,

9) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.

2. Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności radnych,

2) listę obecności zaproszonych gości,

3) teksty uchwał przyjętych przez Radę,

4) protokoły głosowań tajnych,

5) zapis dźwięku i obrazu z obrad,

6) imienne wykazy głosowań,

7) oświadczenia i inne dokumenty złożone  na ręce przewodniczącego obrad w trakcie sesji.

3. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zapis ten jest przechowywany w biurze Rady przez okres określony właściwymi przepisami prawa.

4. Protokoły z wszystkich sesji udostępnione są do publicznego wglądu w siedzibie biura Rady i na stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia  sesji.

5. Protokół z ostatniej sesji przyjmowany jest na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być zgłaszane przez Radnych Przewodniczącemu Rady na piśmie nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem następnej sesji.

Rozdział 8. Komisje Rady

§ 45. 

1. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje stałe i doraźne Komisje oraz ustala ich skład osobowy.

2. W skład Komisji wchodzi co najmniej 3 radnych.

3. Przewodniczących Komisji wybiera Rada.

4. Do zadań stałych Komisji należy w szczególności:

1) kontrola realizacji uchwał Rady,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) opiniowanie projektów uchwał,

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Wójta i Przewodniczącego Rady,

5) merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków, których rozpatrzenie należy do właściwości Rady.

§ 46. 

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2. Komisje działają na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa ich składu.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby według planu pracy i zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji minimum na 3 dni przed posiedzeniem.

4. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia oraz współpracować z różnymi organizacjami społecznymi i zawodowymi.

5. Wspólne posiedzenia Komisji Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady, po konsultacji z Przewodniczącymi poszczególnych Komisji oraz podpisuje protokół obrad.

§ 47. 

1. Komisje podejmują swoje rozstrzygnięcia w formie opinii, wniosków i projektów uchwał.

2. Projekty uchwał, opinie, rozstrzygnięcia i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu, w tym zaproszone przez przewodniczącego Komisji, w celu pomocy w rozstrzyganiu rozpatrywanych spraw.

Rozdział 9. Komisja Rewizyjna

§ 48. 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w liczbie co najmniej 3.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

3. Skład Komisji Rewizyjnej ustala Rada w drodze uchwały.

4. Rada spośród członków Komisji Rewizyjnej wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca, wybrany na pierwszym posiedzeniu Komisji.

§ 49. 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie zarządzania mieniem, wykonania budżetu, na podstawie kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

§ 50. 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1) legalności,

2) gospodarności,

3) rzetelności,

4) celowości,

5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 51. 

Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Jej przedłużenie może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za zgodą Rady.

§ 52. 

1. Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej jest działalność Wójta oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie:

1) gospodarki finansowo-ekonomicznej,

2) gospodarowania mieniem gminy,

3) przestrzegania i realizacji postanowień Statutu gminy, uchwał Rady oraz szczegółowych przepisów,

4) wykonywania bieżących zadań Gminy.

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

§ 53. 

1. W związku z przeprowadzoną kontrolą członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki oraz żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

2. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który zawiera określenie przedmiotu i zakresu kontroli, dokonane ustalenia, nieprawidłowości, przyczyny ich powstania i wnioski.

3. Protokół z kontroli podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń i uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

§ 54. 

1. Na pierwszej sesji każdego roku Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie plan kontroli z określeniem terminów ich przeprowadzenia.

2. Zatwierdzony przez Radę plan kontroli przedstawiany jest Wójtowi.

3. Przeprowadzenie kontroli nie wymienionej w planie, może odbywać się tylko na polecenie Rady.

4. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolującego (Komisja Rewizyjna) winny legitymować się upoważnieniem podpisanym przez Przewodniczącego Rady.

5. Komisja Rewizyjna obligatoryjnie kontroluje wszystkie umowy podpisane przez Wójta co najmniej 2 razy w roku budżetowym, czyli do 30 czerwca i 31 grudnia.

§ 55. 

Komisja Rewizyjna za zgodą Rady może posiłkować się w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych opiniami ekspertów.

§ 56. 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym czasie, na wniosek lub z urzędu, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej postanawia Przewodniczący Komisji, a o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji, Rada. Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne i przekazane danej osobie w formie pisemnej.

Rozdział 10. Przepisy szczególne dotyczące  Komisji skarg, wniosków i petycji                  

§ 57. 

1. Skargi na działania  wójta i jednostek organizacyjnych oraz składane przez obywateli wnioski i petycje Przewodniczący Rady kieruje do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji.

2. W skład Komisji skarg, wniosków i petycji wchodzi od  3 do 5 radnych.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji współpracuje z innymi Komisjami.

4. Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji niezwłocznie po otrzymaniu skargi, wniosku, czy petycji zwołuje posiedzenie komisji celem:

1) określenia sposobu ich rozpatrzenia,

2) ich merytorycznego rozpatrzenia jeśli zachodzi taka konieczność,

3) przygotowania po rozpatrzeniu sprawy, projektu uchwały wraz z uzasadnieniem jeżeli zachodzi taka potrzeba.

5. Biuro Rady prowadzi rejestr petycji, skarg i wniosków, do rozpatrywania których właściwa jest Rada.

6. Postanowienia Rozdziału IX niniejszego Działu stosuje się odpowiednio do Komisji skarg, wniosków i petycji.

Dział III. Wójt Gminy

§ 58. 

Wójt wykonuje:

1. uchwały Rady,

2. przypisane  ustawami i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Statutem  zadania i kompetencje,

3. zadania powierzone, o ile ich wykonanie, na mocy przepisów obowiązującego prawa, należy do Wójta,

4. przedstawienie Radzie  w terminie do dnia 31 maja  każdego roku  raportu o stanie Gminy.

§ 59. 

1. Wójt powołuje zastępcę Wójta w drodze zarządzenia w terminie 90 dni od rozpoczęcia kadencji.

2. W przypadku odwołania zastępcy Wójta w trakcie kadencji, nowego zastępcę powołuje się w terminie 60 dni  od dnia odwołania.

§ 60. 

1. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

2. Zastępca Wójta sprawuje funkcję Wójta w razie jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków.

Dział IV. Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania

zadań publicznych przez organy Gminy       

§ 61. 

1. Sesje Rady oraz posiedzenia Komisji są jawne.

2. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zapis ten będzie przechowywany w biurze Rady  przez czas określony właściwymi przepisami prawa.

3. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 62. 

1. Prawo obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów Gminy realizowane jest między innymi  przez:

1) wcześniejsze informowanie  o terminach, miejscu i przedmiocie  posiedzeń Rady i jej organów poprzez umieszczenie informacji  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i opublikowanie na BIP-ie Urzędu, a po odbyciu  posiedzeń  umieszczanie na BIP-ie Urzędu protokołów z tych posiedzeń,

2) podawanie do publicznej  wiadomości uchwał Rady i zarządzeń Wójta  poprzez  opublikowanie ich na Bip-ie Urzędu.

2. Uprawnionymi do dostępu do informacji są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego bądź faktycznego, chcące uzyskać informacje związane z działaniem organów Gminy.

3. Na wniosek zainteresowanego, bez zbędnej zwłoki, udostępnia się:

1) dokumenty dotyczące pracy Rady i jej Komisji, które udostępnia Przewodniczący Rady lub sekretarz Gminy,

2) dokumenty dotyczące pracy Urzędu, które udostępnia Wójt bądź upoważniony  przez niego pracownik.

4. Przeglądanie dokumentacji odbywa się w obecności Sekretarza Gminy, pracownika biura Rady, bądź innych upoważnionych przez Wójta lub Sekretarza pracowników.

5. Wójt w drodze decyzji administracyjnej odmawia dostępu i korzystania z dokumentacji w przypadku ograniczenia jawności wynikającego z ustaw.

§ 63. 

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, sposobem zwyczajowo przyjętym publikowania przepisów gminnych jest ogłoszenie przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i poszczególnych sołectwach oraz na BIPie Urzędu.

Dział V. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 64. 

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 65. 

Traci moc Uchwała Nr XII/5/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r.  Nr 151, poz. 3161)

§ 66. 

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Statut Gminy Lipnica w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, obowiązywać będzie wraz z początkiem kadencji 2018 – 2023 organów Gminy Lipnica.

3. Statut Gminy Lipnica przyjęty Uchwałą Nr XII/5/11 Rady Gminy Lipnica z dnia 23 sierpnia 2011 r. obowiązuje do końca kadencji 2014 – 2018 organów Gminy Lipnica, po czym traci moc.

- zał. - mapa

 


 Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3897 z dnia 16.10.2018 roku

 

 

Liczba odwiedzin : 8240
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2004-12-22 13:36:53
Czas publikacji: 2018-11-20 10:33:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak