Statut 

 


 

Uchwała Nr XII/51/2011 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica

Na podstawie art. 3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133;  z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679,  Nr 134, poz. 777)

Rada Gminy  u c h w a l a:

STATUT GMINY LIPNICA

 

Dział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Statut określa:

Statut określa:

1) ustrój Gminy Lipnica;

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy;

3) organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, Wójta Gminy i komisji Rady Gminy;

4) zasady działania klubów radnych Rady Gminy;

5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Gminy, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lipnica;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Lipnicy;

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy w Lipnicy;

4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lipnica;

5) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy w Lipnicy;

6) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Lipnicy;

7) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lipnica;

8) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Lipnica;

9) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Rozdział I.  Ustrój Gminy

§ 3

1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy Ustawy, stanowią gminną wspólnotę samorządową.

§ 4

1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 310 km² i jest położona w powiecie bytowskim, województwie pomorskim.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:125 000 stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. W skład Gminy wchodzi 15 sołectw:

1) Borowy Młyn,

2) Borzyszkowy,

3) Brzeźno Szlacheckie,

4) Brzozowo,

5) Gliśno Wielkie,

6) Kiedrowice,

7) Lipnica,

8) Luboń,

9) Łąkie,

10) Mielno

11) Ostrowite,

12) Osusznica,

13) Prądzona,

14) Wojsk,

15) Zapceń.

§ 5

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Lipnica.

§ 6

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym, i na własną odpowiedzialność.

 

Rozdział II. Jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze Gminy

§ 7

1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.

2. Gmina może przystąpić do związku gmin i być członkiem stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 8

1.  Gminne jednostki organizacyjne powoływane są przez Radę w drodze uchwały.

2.  Statut jednostki organizacyjnej uchwala Rada, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

3. Statut jednostki organizacyjnej określa w szczególności: nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

4. Zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w drodze powołania oraz odwołanie należy do Wójta.

§ 9

1. W Gminie można tworzyć sołectwa oraz inne jednostki pomocnicze.

2. O utworzeniu. połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1)     inicjatorem utworzenia, połączenia i podziału jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy, lecz nie mniej niż 10% obszaru, który ta jednostka obejmuje, albo organy Gminy,

2)     utworzenie, połączenie lub podział jednostki pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3)     projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4)     przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 10

Rada może odrębną uchwałą przekazać w zarządzanie jednostce pomocniczej część mienia należącego do Gminy, z zastrzeżeniem przepisów art. 48 Ustawy.

§ 11

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Organy jednostek pomocniczych składają propozycje i sygnalizują potrzeby zgodnie z obowiązująca procedurą uchwalenia budżetu Gminy. Przysługuje im prawo składania wniosków w innych sprawach.

3. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi.

4. Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statuty i podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w tych statutach.

5. Rada w drodze uchwały określi corocznie zasady ustalania wysokości i przekazania środków budżetowych na realizację zadań jednostce pomocniczej wraz z procedurą ich wydatkowania.

6. Jednostki pomocnicze mogą opiniować podania w sprawach dotyczących swoich sołectw.

 

Rozdział III. Gospodarka finansowa Gminy i mienie komunalne

§ 12

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.

2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Mieszkańcy Gminy mają prawo zapoznać się między innymi z założeniami projektu budżetu gminnego, kierunkami polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych.

§ 13

1. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. Prawa te stanowią mienie komunalne.

2. Mienie komunalne podlega ochronie, a jego wykorzystanie następuje zgodnie z przeznaczeniem.

3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

Dział II. Rada Gminy

Rozdział I. Organizacja wewnętrzna Rady Gminy

§ 14

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada.

§ 15

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych

§ 16

1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał na sesjach wszystkie sprawy należące do jej właściwości i        kompetencji określone w Ustawie oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w            wykonaniu i na podstawie ustaw, z wyjątkiem samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz     odwołania Rady i Wójta przed upływem kadencji, które rozstrzyga referendum gminne.

2. Oprócz uchwał Rada może wydawać:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje - zawierające zobowiązanie do określonego postępowania,

3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) apele – zawierające formalne, niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania,

5) opinie - zawierające oświadczenie wiedzy oraz ocenę, pogląd na sprawę,

6) protesty – zawierające sprzeciw .

§ 17

1. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) Przewodniczący,

2) Wiceprzewodniczący,

3) Komisja Rewizyjna,

4) inne Komisje stałe,

5) doraźne komisje powołane do określonych zadań.

2. Komisje, o których mowa w § 17 ust.1 pkt. 4 i 5 Statutu powołuje Rada odrębnymi uchwałami, określając ich skład i zakres działania.

3. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

§ 18
1. Pierwszą sesję  nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy.

2. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady   pierwszą sesję prowadzi  najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada na pierwszej sesji.

4. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

§ 19

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) zwoływanie sesji Rady,

2) przewodniczenie obradom,

3) dbanie o właściwy i sprawny przebieg sesji,

4) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzenia Rady,

5) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,

6) podpisywanie uchwał Rady,

7) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych mandatu.

2. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady  jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

3. W  przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

Rozdział II. Tryb pracy Rady

§ 20

1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, otwartych zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne, które zwoływane są w przypadkach przewidzianych w Ustawie.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji nadzwyczajnych radnych powiadamia się najpóźniej na 2 dni przed terminem obrad w formie pisemnej lub elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odczytu i telefonicznej, bądź po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez radnego wyłącznie w formie telefonicznej.

4. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać w terminie 7 dni – sesję Rady na pisemny wniosek:

    - co najmniej 4 radnych,

   - Wójta.

5. Sesję przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, ustalając miejsce, dzień i godzinę otwarcia sesji, z zastrzeżeniem ust.6.

6. W celu złożenia przez Wójta ślubowania  komisarz wyborczy zwołuje sesję Rady  na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników  wyborów  wójtów na obszarze kraju.

7. Przed każdą z sesji Przewodniczący ustala listę osób zaproszonych na sesję i przedstawia ją Wójtowi, w przypadku gdy są to pracownicy Urzędu, wymagana jest zgoda Wójta.

8. W sesjach Rady uczestniczą  Wójt oraz Skarbnik Gminy.

9. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

§ 21

1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zwyczajnych powiadamia się radnych i sołtysów najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w formie pisemnej lub elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odczytu.

2. Zawiadomienie o sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się najpóźniej na 14 dni przed sesją.

3. Do zawiadomienia o sesji dla radnych dołącza się porządek obrad, projekty uchwał i inne niezbędne materiały w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odczytu.

4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 Rada może zdecydować o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad porządkiem obrad.

§ 22

Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy w Urzędzie i na stronach internetowych Gminy.

§ 23

Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 24

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

Rozdział III. Radni

§ 25

1. Radni powinni utrzymywać stałe więzi z wyborcami,  w tym poprzez uczestnictwo w zebraniach wiejskich i      innych spotkaniach z mieszkańcami.

2. Radni winni czynnie uczestniczyć w sesjach Rady, pracy organów i komisji, do których zostali wybrani.

3. Radny ma obowiązek być członkiem przynajmniej jednej komisji stałej.

4. Radny ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady -odpowiedzi udzielają:

   - Przewodniczący,

   - Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.

5. Radnego obowiązuje zachowanie tajemnicy ustawowo chronionej i służbowej.

§ 26

 

1. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny jest obowiązany poinformować o swojej nieobecności przed sesją lub posiedzeniem komisji stałej Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

3. W przypadku nieobecności na sesji lub posiedzeniu komisji radnemu może być potrącana część przysługującej mu diety. Wysokość diety i zasady potrącania za nieobecność określa Rada w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział IV. Kluby radnych

§ 27

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 4 radnych.

3. Kluby radnych działają w ramach Rady, na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

4. O powstaniu klubu jego członkowie niezwłocznie zawiadamiają Przewodniczącego Rady, który prowadzi rejestr klubów. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, liczbę członków wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz określeniem poszczególnych funkcji.

§ 28

Stanowiska klubu radnych oraz wnioski mogą być przedstawiane na sesji Rady przez jego przedstawiciela.

§ 29

1. O wygaśnięciu mandatu radnego na skutek śmierci, prawomocnego wyroku sądu, zmiany miejsca zamieszkania i wykreślenia z rejestru wyborców -Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy lub inny organ zawiadamia Radę w formie pisemnej załączając stosowny dokument.

2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu następuje w formie uchwały Rady.

3. Zrzeczenie się mandatu przez radnego następuje w formie złożenia oświadczenia pisemnego do Przewodniczącego Rady bądź na sesji Rady zgłoszonego do protokołu. Wygaśnięcie wywiera skutek z dniem złożenia oświadczenia.

Rozdział V. Przebieg sesji

§ 30

1. Rada podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu (quorum).

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący może przerwać obrady i wyznaczyć nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokole.

§ 31

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi taka potrzeba Wiceprzewodniczący Rady.

§ 32

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły „otwieram sesję Rady Gminy w Lipnicy”.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio do przepisów § 30 ust.2.

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

§ 33

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu protokołu z ostatniej sesji Przewodniczący przedstawia porządek obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, Wójt lub jego Zastępca.

3. Porządek obrad winien przewidywać w szczególności:

   - sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie między sesjami i informację Wójta o podpisanych umowach w tym okresie,

   - interpelacje i zapytania radnych,

   - przeprowadzenia głosowania nad uchwałami,

   - wolne wnioski i komunikaty.

§ 34

1. W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji i zapytań.

2. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.

3. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację, na sesji lub najpóźniej na następnej sesji. Na żądanie radnego również w formie pisemnej w ciągu 30 dni po odbytej sesji, poprzez złożenie pisemnej odpowiedzi Przewodniczącemu Rady i radnemu składającemu interpelację za pośrednictwem Biura Rady.
5. Interpelacja może być złożona na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym i wówczas jest odczytywana na najbliższej sesji. Na pisemną interpelację Wójt odpowiada zawsze pisemnie w ciągu 30 dni po jej otrzymaniu, poprzez złożenie odpowiedzi Przewodniczącemu Rady i radnemu składającemu interpelację za pośrednictwem Biura Rady.

6. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad na następnej sesji.

7. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

8.Do zapytań formułowanych  na piśmie stosuje się odpowiednio ust. 4, 5 i 6.

§ 35

1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Może udzielić głosu poza kolejnością, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.

3.  Poza kolejnością – przewodniczący może udzielić głosu również w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego w szczególności:

    - stwierdzenia quorum,

    - ograniczenia czasu wystąpień,

    - zamknięcia liczby mówców,

   - przerwania lub zamknięcia sesji,

   - odesłania projektu uchwały do Komisji bądź na następne obrady,

   - zmiany sposobu przeprowadzenia głosowania.

   Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się niezwłocznie po ich zgłoszeniu, zwykłą większością głosów.

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

6. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością Wójtowi albo Zastępcy Wójta.

7. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 36

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wypowiedzi, a także nad sposobem zachowania się mówców, stosując w uzasadnionych przypadkach przywołanie mówcy „do porządku”. Jeżeli wystąpienie narusza powagę sesji – może odebrać tej osobie głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad tym osobom, które swoim zachowaniem bądź wystąpieniem zakłócają porządek obrad.

§ 37

Rada może ustalić dopuszczalny czas wystąpień w danym punkcie porządku obrad.

§ 38

1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszelkie sprawy należące do jej kompetencji określone w Ustawie oraz innych ustawach – w głosowaniu jawnym lub tajnym. Rada może postanowić, że głosowanie jawne zostanie przeprowadzone imiennie.

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki głosując „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od głosowania”. Wyniki głosowania jawnego podaje do protokołu Przewodniczący.

3. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez zapytanie każdego Radnego z osobna czy jest „za” – „przeciw” – „wstrzymuję się od głosowania”. Każdorazowo taki fakt odnotowuje się w protokole z imieniem i nazwiskiem radnego.

4. Głosowanie tajne stosuje się, jeżeli przepisy Ustawy tak stanowią.

5. Głosowanie tajne przeprowadza się  na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady. Karta do głosowania winna zawierać zwięźle sformułowane pytanie oraz możliwość  udzielenia odpowiedzi - „tak”, „nie” lub wstrzymuję się” .

6. Głosowanie tajne przeprowadza  co najmniej 3 osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana z grona radnych. Komisja Skrutacyjna  wybiera przewodniczącego komisji.

7. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna  objaśnia sposób głosowania. Komisja Skrutacyjna wydaje karty do głosowania wyczytując kolejno z listy obecności  nazwiska radnych. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

8. Karty i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.

9. W trakcie rozpatrywania uchwał – w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady może udzielić głosu referentowi projektu uchwały, Wójtowi oraz przewodniczącym poszczególnych komisji.

 

§ 39

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na którą oddano największą liczbę głosów.

§ 40

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi uchwała, wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi uchwała, wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za uchwałą wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział VI. Uchwały Rady

§ 41

Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

- Wójt,

- poszczególne komisje,

- radny,

- klub radnych.

§ 42

1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

   - tytuł (przedmiot) uchwały,

   - podstawę prawną,

   - regulacje sprawy będącej przedmiotem uchwały,

   - określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

   - termin wejścia w życie uchwały,

   - uzasadnienie z podpisem przygotowującego projekt.

2. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać podjęcia uchwały i w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

§ 43

1. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady.

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał prowadzonym przez Biuro Rady.

3. Wójt niezwłocznie zapoznaje się z treścią uchwał i rozstrzygnięciami podjętymi na sesji – oraz zapoznaje z nimi osoby, na które nałożone zostały określone zadania.

 

§ 44

 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesje wypowiadając formułę „zamykam sesję Rady Gminy  w Lipnicy”.

2. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji Rada związana jest uchwałami podjętymi na tej sesji.

 

§ 45

Obsługę sesji sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu.

Rozdział VII. Protokół

§ 46

1. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności:

 a) numer, datę, miejsce, godziny odbycia sesji, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

 b) stwierdzenie prawomocności obrad,

 c) porządek obrad,

 d) przebieg podejmowania uchwał, głosowania,

 e) przebieg dyskusji,

 f) treści interpelacji, zapytań i wolnych wniosków,

 g) odnotowanie  istotnych zdarzeń, które miały miejsce podczas  sesji,

 h) imiona i nazwiska radnych opuszczających obrady,

 i)  podpisy Przewodniczącego i protokolanta.

2. Do protokołu dołącza się:

 a) listę obecności radnych,

 b) listę obecności zaproszonych gości,

 c) teksty uchwał przyjętych przez Radę,

 d) protokoły głosowań tajnych,

 e) zgłoszone na piśmie interpelacje i zapytania Radnych,

 f) oświadczenia i inne dokumenty złożone  na ręce przewodniczącego obrad w trakcie sesji.

3. Przebieg sesji nagrywa się na dostępnych nośnikach elektronicznych, które przechowuje się w biurze Rady przez 3 miesiące od daty przyjęcia protokołu a po upływie tego terminu dane z nośników mogą być usunięte.

4. Protokoły z wszystkich sesji udostępnione są do publicznego wglądu w siedzibie biura Rady i na stronie internetowej w terminie  7 dni od dnia  sesji.

5. Protokół z ostatniej sesji przyjmowany jest  na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być zgłaszane przez Radnych Przewodniczącemu Rady na piśmie nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem następnej sesji.

Rozdział VIII. Komisje Rady

§ 47

1. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje stałe i doraźne Komisje oraz ustala ich skład osobowy.

2. W skład Komisji wchodzi co najmniej 3 radnych.

3. Przewodniczących Komisji wybiera Rada.

4. Do zadań stałych Komisji należy w szczególności:

- kontrola realizacji uchwał Rady,

- przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał,

- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Wójta i Przewodniczącego Rady (z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej).

§ 48

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2. Komisje działają na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa ich składu.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby według planu pracy i zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji minimum na 3 dni przed posiedzeniem.

4. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia oraz współpracować z różnymi organizacjami społecznymi i zawodowymi.

5. Wspólne posiedzenia Komisji Rady zwołuje Przewodniczący każdej Komisji, a wspólne obrady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, który podpisuje protokół obrad.

§ 49

1. Komisje podejmują swoje rozstrzygnięcia w formie opinii, wniosków i projektów uchwał.

2. Projekty uchwał, opinie, rozstrzygnięcia i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu, zaproszone przez przewodniczącego Komisji, w celu pomocy w rozstrzyganiu rozpatrywanych spraw.

4. Obywatele uczestniczący w posiedzeniach Komisji z własnej inicjatywy biorą udział w posiedzeniu w zakresie ustalonym przez przewodniczącego Komisji lub na wspólnej Komisji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

Dział III. Komisja Rewizyjna

§ 50

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w liczbie co najmniej 3.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Wskazany kandydat jest wybierany na członka Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Rady.

3. Rada spośród członków Komisji Rewizyjnej wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jego zastępcę.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 51

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie zarządzania mieniem, wykonania budżetu, na podstawie kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

 

§ 52

 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

- legalności,

- gospodarności,

- rzetelności,

- celowości,

- zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 53

Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Jej przedłużenie może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za zgodą Rady.

§ 54

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

§ 55

1. W związku z przeprowadzoną kontrolą członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki oraz żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

2. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który zawiera określenie przedmiotu i zakresu kontroli, dokonane ustalenia, nieprawidłowości, przyczyny ich powstania i wnioski.

3. Protokół z kontroli podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń i uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

4. O wyniku przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna powiadamia Radę na najbliższej sesji i zgłasza ten fakt na 10 dni przed daną sesją do Przewodniczącego Rady, aby umieścił to w punkcie porządku obrad.

§ 56

1. Na pierwszej sesji każdego roku Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie plan kontroli z określeniem terminów ich przeprowadzenia.

2. Zatwierdzony przez Radę plan kontroli przedstawiany jest Wójtowi.

3. Przeprowadzenie kontroli nie wymienionej w planie, może odbywać się tylko na polecenie Rady.

4. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolującego (Komisja Rewizyjna) winny legitymować się upoważnieniem podpisanym przez Przewodniczącego Rady.

5. Komisja Rewizyjna obligatoryjnie kontroluje wszystkie umowy podpisane przez Wójta co najmniej 2 razy w roku budżetowym czyli do 30 czerwca i 31 grudnia, i stosuje się odpowiednio § 55 ust.4.

§ 57

1. Komisja Rewizyjna może posiłkować się w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych opiniami   ekspertów, wskazanych przez Przewodniczącego Komisji za zgodą Rady.

2. Stosowną umowę w imieniu Gminy zawiera Wójt.

§ 58

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym czasie, na wniosek lub z urzędu, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej postanawia Przewodniczący Komisji, a o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji, Rada. Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne i przekazane danej osobie w formie pisemnej.

Dział IV. Wójt Gminy

 

§ 59

Wójt wykonuje:

1) uchwały Rady,

2) przypisane jemu zadania i kompetencje,

3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa -należy do niego,

4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 60

1. Wójt powołuje zastępcę Wójta w drodze zarządzenia w terminie 90 dni od rozpoczęcia kadencji.

2. W przypadku odwołania zastępcy Wójta w trakcie kadencji, nowego zastępcę powołuje się w terminie 60 dni  od dnia odwołania.


§ 61

1. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

2. Zastępca Wójta sprawuje funkcję Wójta w razie jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków.

Dział V. Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy

§ 62

1. Sesje Rady oraz posiedzenia Komisji są jawne.

2. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 63

 

1. Prawo obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów Gminy realizowane jest między innymi przez:

-   wcześniejsze informowanie  o terminach, miejscu i przedmiocie  posiedzeń Rady i jej organów poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i  opublikowanie na stronie internetowej Gminy, a po odbyciu posiedzeń  umieszczanie na stronie internetowej protokołów z tych posiedzeń,

-  podawanie do publicznej  wiadomości uchwał Rady i zarządzeń Wójta poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Gminy.

2. Uprawnionymi do dostępu do informacji są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego bądź faktycznego, chcące uzyskać informacje związane z działaniem organów Gminy. Udostępnianie dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki, na wniosek zainteresowanego,

-  dokumenty dotyczące pracy Rady i jej Komisji udostępnia Przewodniczący Rady bądź wiceprzewodniczący Rady lub sekretarz Gminy,

-  dokumenty dotyczące pracy Urzędu udostępnia Wójt bądź upoważniony  przez niego pracownik.

3. Przeglądanie dokumentacji odbywa się w obecności sekretarza gminy, pracownika biura rady, bądź innych upoważnionych przez wójta lub sekretarza pracowników.

4. Wójt w drodze decyzji administracyjnej odmawia dostępu i korzystania z dokumentacji w przypadku ograniczenia jawności wynikającego z ustaw.

§ 64

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, sposobem zwyczajowo przyjętym publikowania przepisów gminnych jest ogłoszenie przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i poszczególnych sołectwach, w prasie lokalnej i na stronach internetowych Gminy.

Dział VI. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 65

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 66

Traci moc Uchwała Nr II/4/2002 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Lipnica (Dz. Urz. Woj. Pom. z  2003 r.  Nr 58, poz. 895) zmieniona Uchwałą Nr IV/17/07 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w STATUCIE Gminy Lipnica (Dz. Urz. Woj. Pom. z  2007 r. Nr 93,  poz. 1439).

§ 67

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

- załącznik nr 1 (619 KB)

 


 

opublikowany: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 16.11.2011r. Nr 151, poz. 3161

 


Liczba odwiedzin : 7417
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2004-12-22 13:36:53
Czas publikacji: 2004-12-22 13:36:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak