Przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi w miejscowości Budy działka nr 48/3"" 

 

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- doświadczenie zawodowe

- potencjał kadrowy

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- lista podmiotów

- projekt istotnych postanowień umowy

 

- dokumentacja projektowa

- plan sytuacyjny 1

- plan sytuacyjny 2

- przekrój 1

- przekrój 2

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa ścieralna

- nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa wiążącą - wyrównawcza

- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wymagania ogólne

- podbudowa i pobocze z kruszywa łamanego

- rozbiórka elementów dróg

- przedmiar robót

 

 

 

Liczba odwiedzin : 302
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2017-10-13 14:23:02
Czas publikacji: 2017-10-16 11:49:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak