Projekt systemowy pt. "TWOJA SZANSA" 2008 rok 

 


 

Resize_of_Rysunek1.jpg

 

OPIS PROJEKTU


Termin realizacji projektu 01.VI. – 31.XII.2008 rok.

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności w zakresie zdobycia kluczowych kompetencji niezbędnych w sprawnym poruszaniu się po rynku pracy

Do udziału w projekcie zrekrutowano 7 osób (6 kobiet i 1 mężczyznę). Grupę docelową stanowiły osoby bezrobotne, nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, posiadające niskie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe. Z każdym z uczestników zawarto kontrakt socjalny, obejmujący zobowiązanie do udziału w niżej opisanych rodzajach wsparcia.

23-30.X.2008 rok – ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

W ramach zajęć z psychologiem odbyły się konsultacje indywidualne oraz zajęcia warsztatowe w ilości 46 godzin lekcyjnych. Program zajęć obejmował między innymi zagadnienia uruchomienia potencjału i kreatywności osób długotrwale bezrobotnych, trening komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności, trening pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości, wprowadzania zmian w życiu osobistym i zawodowym, motywacji do podejmowania zatrudnienia, umiejętności planowania. Każdy uczestnik był poddany badaniom psychologicznym w wyniku których opracowano indywidualne oceny psychologiczne z opisem indywidualnych cech, w tym predyspozycji do pracy.

Resize_of_PROJEKT_2010_008.JPG

13-22.X.2008 rok -  ZAJĘCIA  Z  DORADCĄ  ZAWODOWYM

Zajęcia z doradcą zawodowym obejmowały 48 godzin lekcyjnych. Program zajęć dotyczył między innymi takich zagadnień, jak: ocena motywacji i preferencji zawodowych, bilans umiejętności i mocnych stron, umiejętności psychospołeczne, umiejętności przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja, metody aktywnego poszukiwania pracy, znajomość rynku pracy.

Resize_of_PROJEKT_2010_037.JPG

17-28.XI.2008 rok – KURS KOMPUTEROWY

W tym okresie odbywał się kurs komputerowy w ilości 50 godzin lekcyjnych. Program zajęć obejmował takie zagadnienia jak: podstawowe pojęcia informatyczne, podstawowe urządzenia współpracujące z zespołem komputerowym, podstawowe wiadomości o edytorze tekstu MS Word i arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, programy multimedialne. Każda osoba uczestnicząca w kursie pracowała przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

08-10.XII.2008 rok – KURS BHP  I  MINIMUM  SANITARNE

Kurs BHP i minimum sanitarnego trwał 16 godzin lekcyjnych. Program zajęć obejmował między innymi następujące zagadnienia: wypadki przy pracy, choroby zawodowe, badania lekarskie, Państwowa Inspekcja Pracy, środki ochrony indywidualnej, wykroczenia przeciwko prawom pracownika, źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, choroby przenoszone drogą pokarmową, zapobieganie zatruciom i zakażeniom pokarmowym, wymagania w zakresie jakości zdrowej żywności i żywienia.

Resize_of_PROJEKT_2010_068.JPG

W m-cu grudniu odbyło się również spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2009 roku, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu oraz Wójt Gminy Lipnica

 

Liczba odwiedzin : 381
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2011-06-28 10:48:41
Czas publikacji: 2011-06-28 10:48:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak