Projekt systemowy pt. "TWOJA SZANSA" 2010 rok 

 


 

-  treść informacji: (112 KB)

-  ankieta rekrutacyjna: (82.5 KB)

 

Resize_of_Rysunek1.jpg

 

OPIS PROJEKTU


Termin realizacji projektu 01.V. – 31.XII.2010 rok.

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród 13 kobiet i 2 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu.

Do udziału w projekcie zrekrutowano 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn). Grupę docelową stanowiły osoby z terenu gminy Lipnica, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione, bezrobotne, jak też pozostające bez zatrudnienia, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe. Z każdym z uczestników zawarto kontrakt socjalny, obejmujący zobowiązanie do udziału w niżej opisanych rodzajach wsparcia.

Resize_of_DSC00287.JPG

28.VI - 13.VII.2010 rok – PORADNICTWO ZAWODOWE

Odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym w ilości 48 godzin lekcyjnych warsztatów i 2 razy po 2 godziny zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika i uczestniczki. Program obejmował planowanie ścieżki rozwoju zawodowego w formie grupowych i indywidualnych sesji, celem udzielenia osobom uczestniczącym w projekcie pomocy w osiągnięciu optymalnego dostosowania zawodowego, z uwzględnieniem obiektywnej analizy sytuacji na rynku pracy oraz racjonalnej oceny kompetencji (możliwości psychofizycznych, sytuacji życiowej, zainteresowań itp.). Ponadto uzyskały wsparcie w zakresie nabycia umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Dzięki udziałowi w tych zajęciach uczestnicy projektu wzbogacili swoje umiejętności niezbędne dla usprawnienia lub pobudzenia swojej aktywności na rynku pracy. Dla każdego uczestnika i uczestniczki został opracowany indywidualny plan rozwoju zawodowego, ze wskazaniem kursów zawodowych odpowiednich dla indywidualnych potrzeb. Ponadto uczestnicy zapoznali się z zasadami przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, negocjacji, technik kreatywności i kształtowania osobowości kreatywnej. Dokonano analizy niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i zapoznano uczestników z metodami poszukiwania pracy jak też z elementami prawa pracy z zakresu podstawowych praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

02.VIII - 30.IX.2010 rok - ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w warsztatach psychologicznych. Miały również możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa psychologicznego przy rozpoczęciu i po zakończeniu udziału w warsztatach psychologicznych. Warsztaty psychologiczne obejmowały przede wszystkim takie zagadnienia jak: podnoszenie wiary uczestników we własne możliwości, podnoszenie poczucia własnej wartości, określenia mocnych i słabych stron, poprawę umiejętności interpersonalnych, kształtowanie pozytywnych postaw, ocenę postaw, integracja i funkcjonowanie w grupie, określanie celów – ich planowanie i realizacja, propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem problemu nadużywania alkoholu, zwiększenie motywacji do aktywności i wprowadzania zmian w życiu, sposobów zmiany negatywnych przekonań, pozytywnych metod rozładowania napięć. Ponadto odbyło się szkolenie z zakresu równości płci z przedstawieniem ról kobiety i mężczyzny w rodzinie, zagadnień organizacji pracy w domu (równościowy podział obowiązków), godzenie życia prywatnego i zawodowego. Celem tych zajęć było przełamanie stereotypowego postrzegania płci i przypisywanie im tradycyjnych ról.

20-24.IX – 04-15.X.2010 rok – JĘZYK ANGIELSKI

W dniu 20 września 2010 roku uczestnicy projektu rozpoczęli kurs języka angielskiego dla początkujących. Program zajęć obejmował podstawową terminologię niezbędnych do porozumiewania się pojęć oraz gramatykę, w zakresie umożliwiającym odmianę wyrazów i budowę prostych zdań. Zajęcia obejmowały 90 godzin lekcyjnych.

Resize_of_DSC00339.JPG

01-17.XII.2010 rok – KURS KOMPUTEROWY

W tym okresie odbywał się kurs komputerowy w ilości 72 godzin lekcyjnych. Program zajęć obejmował takie zagadnienia jak: programy użytkowe i stosowanie komputerów, omówienie budowy sprzętu komputerowego, podstawowe urządzenia współpracujące z zespołem komputerowym, zarządzanie plikami i folderami, zasoby i usługi Internetu, podstawowe wiadomości o edytorze tekstu MS Word i arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, tworzenie i obsługę elektronicznej skrzynki pocztowej, grafikę prezentacyjną - podstawowe wiadomości o Power Point. Każda osoba uczestnicząca w kursie pracowała przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Resize_of_DSC00346.JPG

22.XI. – 13.XII.2010 rok – KURS FLORYSTYKI

Program zajęć obejmował takie zagadnienia jak: wprowadzenie do florystyki, utrwalanie roślin, zabezpieczanie kwiatów, florystykę ślubną, komunijną, żałobną, wielkanocną, adwentowo – bożonarodzeniową i okolicznościową. Wiązanki były wykonywane z materiałów żywych i sztucznych. Tematyka zajęć obejmowała niezbędne wiadomości umożliwiające zaznajomienie się ze sztuką układania kwiatów i dekorowania kwiatami. Szkolenie zakończyło się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Resize_of_DSC00389.JPG

17.12.2010 rok – SPOTKANIE  PODSUMOWUJĄCE  REALIZACJĘ  PROJEKTU

Po zakończeniu wszystkich zajęć odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu. Na spotkanie zaproszono uczestników projektu, Wójta Gminy Lipnica, Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica, przewodniczących komisji oraz przedstawicieli firm, z którymi tut. Ośrodek współpracował w 2010 roku. Przygotowano prezentację z realizacji projektu, uwzględniającą wyniki analizy danych, uzyskanych z przeprowadzonych badań ankietowych, głównie tych dotyczących stopnia przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy projektu mieli też okazję wypowiedzieć się osobiście na temat indywidualnych przeżyć związanych z uczestnictwem w projekcie. Na spotkaniu wręczono uczestnikom upominki w postaci pamiątkowych zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz podręcznika o tematyce florystycznej, w celu utrwalenia i uzupełnienia zdobytych umiejętności praktycznych. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszono wszystkich do poczęstunku przygotowanego specjalnie na tę okoliczność.

 

Liczba odwiedzin : 349
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2010-04-29 13:40:10
Czas publikacji: 2010-04-29 13:40:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak