Projekt systemowy pt. "TWOJA SZANSA" 2009 rok 

 


 

Resize_of_Rysunek1.jpg

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, iż z dniem 01 czerwca 2009r. rozpoczął realizację projektu systemowego pt. "TWOJA SZANSA", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej:

  • Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;
  • Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

OPIS PROJEKTU

Termin realizacji projektu 01.V. – 31.XII.2009 rok.

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności poruszania się po rynku pracy przez osoby z terenu gminy Lipnica, nieaktywne zawodowo, dotknięte problemem bezrobocia, niepełnosprawności, ubóstwa lub nadużywania alkoholu.

Do udziału w projekcie zrekrutowano 12 osób (11 kobiet i 1 mężczyznę). Grupę docelową stanowiły osoby bezrobotne, nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, posiadające niskie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe. Z każdym z uczestników zawarto kontrakt socjalny, obejmujący zobowiązanie do udziału w niżej opisanych rodzajach wsparcia.

Resize_of_doradca_zawodowy.JPG

10-21.VII.2009 rok – PORADNICTWO  ZAWODOWE

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego w ilości 60 godzin lekcyjnych. Program zajęć obejmował między innymi trening autoprezentacji u pracodawcy, tworzenie i wypełnianie dokumentów aplikacyjnych, diagnozę kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych, mój projekt zawodowy, poszukiwanie zatrudnienia, potrzeba przekwalifikowań.

09-28.IX.2009 rok - AGROTURYSTYKA

Zajęcia w ramach agroturystyki obejmowały 84 godziny lekcyjne. Program zajęć dotyczył między innymi takich zagadnień jak: wiadomości wprowadzające do turystyki, atrakcje turystyczne, tworzenie biznesplanu, promocję i sprzedaż oferty. W ramach kursu uczestnicy odwiedzili kwatery agroturystyczne w Rekowie, Piasznie i Ciemnie. Ponadto Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Elektrownię Wodną w Gałąźni Małej, kościół  w konstrukcji szachulcowej z 1823 roku w Kołczygłowach, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz Wieżycę Kaszubską.

Resize_of_agroturystyka_4.jpg

07-30.X.2009 rok - ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Odbyły się zajęcia indywidualne z psychologiem po 2 godziny lekcyjne dla każdego uczestnika oraz 48 godzin warsztatów psychologicznych. Program zajęć obejmował między innymi zagadnienia samooceny, motywacji do działania, skutków występowania alkoholu i przemocy w rodzinie, komunikacji interpersonalnej, asertywności,  aktywnego poszukiwania konstruktywnych rozwiązań problemu, radzenia sobie ze stresem.

16-27.XI.2009 rok – KURS KOMPUTEROWY

W tym okresie odbył się kurs komputerowy w ilości 54 godzin lekcyjnych. Program zajęć obejmował takie zagadnienia jak: programy użytkowe i stosowanie komputerów, omówienie budowy sprzętu komputerowego, podstawowych urządzeń współpracujących z zespołem komputerowym, zarządzanie plikami i folderami, zasoby i usługi Internetu, podstawowe wiadomości o edytorze tekstu MS Word i arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, tworzenie i obsługę elektronicznej skrzynki pocztowej, grafikę prezentacyjną - podstawowe wiadomości o Power Point. Każda osoba uczestnicząca w kursie pracowała przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

07-22.XII.2009 rok – OBSŁUGA KAS FISKALNYCH, JĘZYK NIEMIECKI

Kurs obsługi kas fiskalnych obejmował 18 godzin lekcyjnych, natomiast kurs języka niemieckiego dla początkujących 54 godzin lekcyjnych. Program zajęć z obsługi kas fiskalnych obejmował między innymi zagadnienia przyjmowania wpłat w Euro, sporządzania raportów ze sprzedaży, programowania towarów, wystawiania faktur, wystawiania paragonów za pomocą programu komputerowego, wystawiania dokumentów magazynowych jak też szybkiej sprzedaży za pomocą ekranów dotykowych. Kurs języka niemieckiego obejmował zagadnienia powitania i pożegnania, literowania, liczebników jak też podstawow zagadnienia gramatyczne. Uczestnicy mieli też możliwość zapoznania się z kilkoma kolędami śpiewanymi w języku niemieckim.

Resize_of_doradca_zawodowy_2.JPG

Po zakończeniu wszystkich zajęć zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2009 roku. Na spotkanie zaproszono uczestników projektu oraz Wójta Gminy Lipnica. Przygotowano krótką prezentację z realizacji projektu. Uczestnicy projektu mieli też okazję wypowiedzieć się osobiście na temat indywidualnych przeżyć związanych z uczestnictwem w projekcie. Na spotkaniu wręczono uczestnikom upominki w postaci pamiątkowych zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz podręczników o tematyce poruszanej na zajęciach, w celu utrwalenia i uzupełnienia zdobytej wiedzy. Spotkanie odbyło się przy skromnym poczęstunku, w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Liczba odwiedzin : 323
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2009-07-01 13:44:04
Czas publikacji: 2009-07-01 13:44:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak